BETINGELSER VED ARRANGEMENT HOS HAFJELL HOTELL

1. Bestilling
Antall deltagere, pris, innkvartering, servering, og øvrige varer og tjenester som skal leveres av Hafjell Hotell, fremgår av bekreftelsen.

2. Prisavtalens gyldighet
De avtalte priser er bindende for begge parter.
Hotellet forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor hotellets kontroll.

3. Avbestilling av overnattingsenheter og andre varer og tjenester
Alle avbestillinger og endringer av bestillingen skal meddeles Hafjell Hotell AS skriftlig for å være gyldig.

Vederlagsfri avbestilling kan skje etter følgende skala: 
8 uker før ankomstdag for arrangement over 50 romdøgn
4 uker før ankomstdag for arrangement opp til 50 romdøgn
MERK: 1 romdøgn = 1 rom i 1 døgn

For avbestilling av pensjon senere enn ovennevnte frister, belastes bestiller for 55 % av avtalt pris for pensjon i det bestilte antall døgn. Rompris belastes i sin helhet.

Ovenstående avbestillingsfrister gjelder også for øvrige varer og tjenester som er bestilt.  

Ved avbestilling ankomstdagen, eller uteblivelse (no-show), belastes bestiller med 100 % av avtalt pris for hele oppholdet.
Ved avbestilling innen de satte frister tilbakebetales eventuelt forskudd.

Dersom bestillingen er foretatt nærmere enn 5 uker før ankomst, gjelder følgende regel: 
Bekreftelsen må returneres i signert stand innen 3 dager etter bestillingen forestas, og avbestilling av hele arrangementet kan deretter ikke foretas. Forøvrig gjelder regler om reduksjoner som under.

4. Reduksjon i antall deltagere
Tidsfrister for reduksjon og økonomiske konsekvenser:

2 uker før ankomst - 20 % av det opprinnelig bestilte deltagerantallet uten økonomiske konsekvenser for bestiller
1 uke før ankomst  - 10 % av det opprinnelig bestilte deltagerantallet uten økonomiske konsekvenser for bestiller
            
Det kan ikke foretas reduksjoner senere enn 10 dager før ankomst.
Ved reduksjoner av antall deltaker senere enn ovennevnte frister, belastes bestiller i sin helhet.

5. Betaling
Ved for sen betaling påløper renter i henhold til morarentelovens § 3, p.t. 12 % p.a.

Det blir opprettet egen regning for hver enkelt deltager for ytelser som ikke er inkludert i pristilbudet. Bestiller er ansvarlig for alle ikke oppgjorte deltagerregninger.

6. Ved faktura
Ved faktura skal faktura/ kreditskjema fylles ut og sendes Hafjell Hotell AS senest 48 timer før arrangementet. Skjema fås ved forespørsel til Hafjell Hotell AS. Vi gjør oppmerksom på at det ved fakturering vil bli belastet et gebyr på kr. 65,-.

7. Depositum
Hafjell Hotell AS forbeholder seg retten til å be om depositum/ bankgaranti.

8. Utstilling
Ved leie av hele hotellet, kan utstillinger foregå i møterom og fellesarealer etter avtale med hotellet. Dersom det i utstillingsperioden også finnes andre grupper på hotellet, må utstillingslokaler begrenses til områder som ikke benyttes som fellesarealer av andre gjester. Dersom hotellets personale trengs til rigging av utstillinger, beregner hotellet seg ekstra kostnader i forbindelse med dette.

9. Navneliste/kursprogram
Navneliste og evt. kursprogram skal sendes Hafjell Hotell senest 2 uke før ankomst. Ved ev. Allergi/ vegetarisk skal dette påføres på listen. 

10. Disponering av overnattingsenheter
Bestilte overnattingsenheter garanteres klare etter kl. 15.00 ankomstdagen, og kan disponeres fram til kl. 11.00 avreisedagen. Overnattingsenheten kan etter avtale med Hafjell Hotell AS disponeres utover dette tidspunkt. 

11. Ansvar for skade
Bestiller står ansvarlig for skade som påføres bedriften som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av deltagerne.

12. Force Majeure
Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll – for eksempel streik, lockout, brann etc., som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale – gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

13. Verneting
Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag, eller mellom gjester og Hafjell Hotell AS, skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal Hafjell Hotell AS verneting gjelde.